مشتریان شرکت نور پرتو تاریخ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره مدل شعله بین
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۱۳۹۳ ۵ عدد کوره گندله سازی UV Flame Detector
placeholder image
 مشتریان شرکت نور پرتو تاریخ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره مدل شعله بین
نیروگاه برق حرارتی شهید رجایی قزوین ۱۳۹۶ ۴۰ عدد بخار AFDL-1957

AFDL-2540

placeholder image
 مشتریان شرکت نور پرتو تاریخ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره مدل شعله بین
شرکت پتروشیمی خراسان ۱۳۹۸ ۳۸ عدد بخار AFDL-1957
placeholder image
 مشتریان شرکت نور پرتو تاریخ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره مدل شعله بین
پتروشیمی مبین عسلویه ۱۳۹۹ ۱۵ عدد بخار AFDL-1957
placeholder image
 مشتریان شرکت نور پرتو تاریخ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره مدل شعله بین
نیروگاه سهند بناب ۱۳۹۸ ۲۰ عدد بخار UICFD-19250
placeholder image
 مشتریان شرکت نور پرتو تاریخ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره مدل شعله بین
نیروگاه سهند بناب ۱۳۹۸ ۲۰ عدد بخار UICFD-19250
placeholder image
 مشتریان شرکت نور پرتو تاریخ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره مدل شعله بین
نیروگاه برق حرارتی شهید رجایی قزوین ۱۴۰۰ ۲ عدد سیکل ترکیبی AFDF-1957
placeholder image
 مشتریان شرکت نور پرتو تاریخ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره مدل شعله بین
نیروگاه برق حرارتی شهید رجایی قزوین ۱۴۰۰ ۲ عدد سیکل ترکیبی AFDF-1957
placeholder image
 مشتریان شرکت نور پرتو تاریخ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره مدل شعله بین
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا – توگا ۱۴۰۰ ۲۲ عدد گازی AFDF-1957-N1Ex
placeholder image