ردیف عنوان استاندارد شماره استاندارد بین الملی شماره استاندارد ملی معادل مرجع/ مراجع صدور گواهی‌نامه مشاهده
1 آزمون مصونیت در برابر تخلیه الکترواستاتیک

) Electrostatic discharge immunity test(

IEC 61000- 4- 2 INSO 7260- 4- 2 آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهاد دانشگاهی صنعتی شریف / آزمایشگاه EMC دانشگاه امیرکبیر ۱
2 آزمون مصونیت در برابر پالس‌های الکتریکی تند گذر–رگباره

(Electrical fast transient/burst immunity test)

IEC 61000- 4- 4 INSO 7260- 4- 4 ۲
3 آزمون مصونیت در برابر فراتاخت

(Surge immunity test)

IEC 61000- 4- 5 INSO 7260- 4- 5 ۳
4 آزمون مصونیت در برابر اختلال‌های هدایتی، القاشده به‌وسیله میدان‌های بسامد رادیویی

(Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields)

IEC 61000- 4- 6 INSO 7260- 4- 6 ۴
5 آزمون‌های مصونیت در برابر افت‌های ولتاژ، وقفه‌های کوتاه و تغییرات ولتاژ

(techniques-Voltage dips, short interruptions

and voltage variations immunity tests)

IEC 61000- 4- 11 INSO 7260- 4- 11 ۵
6 آزمون IP66 IEC 60529 INSO 2868 ۶
7 آزمون دما IEC 60068- 2- 6 ISIRI 1307- 2- 6 ۷
8 آزمون ارتعاش IEC 60068- 2- 6 ISIRI 1307- 2- 6 ۸
9 آزمون ضد انفجاری ATEX IEC 60079- 1 آزمایشگاه EPIL در حال اخذ